Ivo-toerana mitsabo Faingosela Antsiranana

Nanatanteraka fanentanana sy fahampahalalana momba ny Faingosela na Drépanocytose tao amin’ny Oniversite Antsiranana ny Dr Setriny Ravoavy, Médecin Référant ny Ivo-toerana LCDM SOLIMAD Antsiranana. Ankoatra ny fiazarana sy fampahafantarana ny momba ny Faingosela dia nisy ihany koa ny fanomezan-dra ho an’ny Mpifaingosela na Drépanocytaires. Ireo mpianatra ao amin’ny Institut Sainte-Anne sy ireo miaramila no nanome ra ho an’ireo Mpifaingosela mila izany.

Centre de référence Drepanocytose Antsiranana

La semaine dernière, le Médecin référant de l’ONG LCDM SOLIMAD à Antsiranana, le Dr Setriny Ravoavy, a tenu une séance sensibilisation sur le Drépanocytose à l’Université d’Antsiranana à l’endroit des étudiants. Par ailleurs, les étudiants de l’Institut Sainte-Anne et des militaires ont aussi fait des dons de sang pour les drépanocytaires.

Caravane médicale – LCDM SOLIMAD

La caravane médicale est une actions déployée par l’Etat pour permettre à la population de se rapprocher de plus en plus des services de santé par sa gratuité. Lorsque la caravane médicale s’est orientée vers le Grand Port de l’Est, l’ONG LCDM SOLIMAD y a pris part. Des séances d’information et de sensibilisation sur la Drépanocytose ont été entreprises par le Dr Ndahimananjara Johanita, médecin référent de l’ONG à Toamasina, suivi des journées de consultation et dépistages.

Hetsika Caravane médicale – ONG LCDM SOLIMAD

Anisan’ny hetsika notanterahan’ny fanjakana ny « Caravane médicale » izay manakaiky kokoa ny vahoaka sy najafahan’izy ireo nisitraka fitiliana sy fitsaboana maimaimpoana. Nandray anjara tamin’io hetsika io ny ivotoeran’ny LCDM SOLIMAD izay tarihin’i dokotera Ndahimananjara Johanita. Maro ny olona tonga nanatona nanao fitilina sy fizaham-pahasalamana maimaimpoana.

Farafangana: Dépistage de diabète chez les drépanocytaires

Le 21 août dernier s’est déroulé à l’Hopital Be de Farafangana une journée de dépistage de diabète chez les drépanocytaires. Ce sont les clubs de service tels que le Lions Club de la Zone 11 (Toliara, Fort-Dauphin, Manakara, Farafangana et Ambovombe), du Léo Club Fierena et les acteurs de la santé tels que les médecins et paramédicaux du Centre Hospitalier Universitaire de Farafangana et du médecin référent de l’ONG LCDM SOLIMAD local qui organisé cet événement. Pendant cette journée, l’initiative a permis à 55 femmes et 29 hommes drépanocytaires de se faire dépister, et à l’issu de laquelle 11 personnes sont testées positives au diabète. Le dépistage est nécessaire pour faciliter la prise en charge des drépanocytaires et pour éviter les risques de complications.

Farafangana: Fitsirihana diabeta natao tamin’ireo Mpifaingosela

Ny 21 aogositra lasa teo dia nikaraka fitiliana diabeta tamin’ireo Mpifaingosela ireo Lions Club faritra faha-11 (Toliara, Fort-Dauphin, Manakara,Farafangana Ary Ambovombe), ireo Léo Club Fierenana, ny Centre Hospitalier Universitaire Farafangana ary ny Mpiandraikitra ny Ivo-toerana mitsabo Faingosela (ONG LCDM SOLIMAD) ao an-toerana. Nandritra io andro io dia Mpifaingosela 11 amin’ireo vehivavy 55 sy lehilahy 29 notilina no voamarina fa tratry ny diabeta. Ilaina ny fitiliana ny diabeta mba hanamora ny fandraisana an-tanana ireo mararin’ny Faingosela sy mba ialana amin’ny mety fahasarotana ho sedrainy.

Sampampampianarana momba ny Fitsaboana Oniversite Antsiranana

Notanterahina ny herinandro lasa teo tao amin’ny Anjerimanontolo Antsiranana ny fanomezana karazam-boky maro avy amin’ny ONG LCDM SOLIMAD ho an’ny Sampampampianarana Momba ny Fitsaboana. Ny mpiandraikitra ny Ivo-toerana momba ny Fitsaboana ny Faingosela ao Antsiranana no nisolotena ny Fikambanana tamin’izany. Ireo boky ireo dia hoentina manampy ireo mpianatra ho mpitsabo ahalala misimisy kokoa momba ny Faingosela ary ny manodidina ny fitsaboana izany.

Faculté de Médecine Antsiranana

L’ONG LCDM SOLIMAD a fait don de livres et de manuels à la Faculté de Médecine de l’Université d’Antsiranana la semaine dernière. C’est le Médecin Référent de l’ONG à Antsirananana qui a remis ces donations aux principaux responsables de l’Université et de la Faculté. Ces livres et manuels permettront aux étudiants en Médecine de comprendre davantage la maladie et de s’imprégner des méthodes de prises en charge des drepanocytaires.

Ivo-toerana vaovao mitsabo Faingosela Befandriana Avaratra

Nisokatra ny herinandro lasa teo ny Ivo-toerana vaovao mitsabo Faingosela ao Befandriana Avaratra. Ny Dr Razanabelona Eliane no médecin référent an’ny ONG LCDM SOLIMAD ao an-toerana. Izy ihany ko no nandray ny « microscope » nomen’ny ONG LCDM SOLIMAD, izay nosoloan’i Dr Miarana Andriambao Damasy, filoha lefitry ny fikambanana, tena. Nanatrika izao fanomezana izao ny médecin inspecteur ao Befandriana Avaratra, Dr Rajaoharivelo Alfred. Ny microscope nomena ireo Ivo-toerana mitsabo Faingosela dia fiaraha-miasa eo amin’ny ONG LCDM SOLIMAD sy ny Faculté de Médecine Paris Sud mba ahafahana manantareraka ny fitiliana ireo Mpifaingosela amin’ny alalan’ny « Test d’EMMEL ».

Nouveau Centre de référence Drepanocytose Befandriana Nord

Un nouveau Centre de référence Drepanocytose vient de s’ouvrir la semaine dernière à Befandriana Nord. Par la même occasion, le Dr Razanabelona Élianne a rejoint le réseau des médecins référents de l’ONG LCDM SOLIMAD. C’est à ce titre qu’elle a réceptionné de la Vice-présidente de la fondation, Dr Miarana Andriambao Damasy, une donation de l’ONG LCDM SOLIMAD: un microscope. Ce microscope est le fruit du partenariat entre l’ONG et la Faculté de Médecine Paris Sud. La remise de don s’est déroulée en présence du médecin inspecteur, Dr Rajaoharivelo Alfred. Le microscope est un outil nécessaire pour permettre d’effectuer le Test d’EMMEL afin de dépister les drepanocytaires.

Ivo-toerana mitsabo Faingosela Antsohihy

Notanterahina tamin’ny herinandro lasa teo ny fanolorana ny « Microscope » roa ho an’ny Ivo-toerana mitsabo Faingosela Antsohihy. Ny Filoha lefitra Dr Miarana Andriambao Damasy no azy amin’ny ivo-toerana mitsabo Faingosela sy ho an’ny CHRD Antsohihy. Izao fanomezana izao dia vokatry ny fiaraha – miasa eo amin’ny ONG LCDM SOLIMAD sy ny Faculté de Médecine Paris Sud.

Centre de référence Drepanocytose Antsohihy

L’ONG LCDM SOLIMAD a remis la semaine dernière au Centre de référence Drepanocytose d’Antsohihy deux microscopes. Ce donation, fruit du partenariat entre l’ONG LCDM SOLIMAD et la Faculté de Médecine Paris Sud, est une donation pour le Centre référence Drepanocytose et pour le CHRD Antsohihy.

Fitsaboana ny Faingosela eto Madagasikara

Arahantsika anis eto amin’ny pejin’ny ONG LCDM SOLIMAD ny fanazavana hoentin’i Dr Miarana Andriambao Damasy momba ny fitsaboana ireo mararin’ny Faingosela. Ankoatra ny fanazavana momba ireo fanafody tsinjarain’ny ONG amin’ireo Ivo-toerana miparitaka manerana ny Nosy-Be dia mitondra faazavana momba ny ho hevitra fanantanterahana ny fitiliana ny Faingosela ihany koa ny Dr Miarana Andriambao Damasy.

Traitement du Drepanocytose a Madagascar

Le Dr Miarana Andriambao Damasy est notre invitée de ce jour pour nous expliquer la prise en charge des drepanocytaires au niveau de chaque Centre Drepanocytose. Le Dr Miarana Andriambao Damasy apportera des explications sur les médicaments, des donations de l’ONG LCDM SOLIMAD, et aussi des tests TDR, dont le déploiement sont encore à l’étude.

Ivo -toerana mitsabo Faingosela Maroantsetra sy Mananara Avaratra

Ho tonga tsy ho ela any amin’ny Ivo-toerana mitsabo Faingosela Maroantsetra sy Mananara Avaratra ireo fanafody avy amin’ny ONG LCDM SOLIMAD. Efa eo ampikarakarana ireo fandefasana azy ireo ny Ivo-toerana ao Toamasina. Marihina fa ny fanafody sy fitaovana ho an’ny faritra sasany amin’ny ilany Atsinanan’i Madagasikara dia hatoby ao Toamasina alohan’ny hiparitahany amin’ireo Ivo-toerana mitsabo Faingosela toy an’ny Maroantsetra sy Mananara Avaratra. Ny LCDM SOLIMAD dia miara – miasa amin’ny PAOMA (Paositra Malagasy) amin’ny fanaparitahana sy fitsinjarana ireo fanafody sy fitaovana manerana ny nosy.

Centres de référence Drepanocytose Maroantsetra et Mananara Nord

Les Centres de référence Drepanocytose Maroantsetra et Mananara Nord recevront très prochainement leurs lots de médicaments de l’ONG LCDM SOLIMAD. Le Centre de référence Drepanocytose Toamasina s’affaire en ce moment à l’empaquetage et à la préparation des colis à destination de ces deux villes. Notons que les médicaments destinés à certaines villes ou régions de la partie Est de l’île sont acheminés à certains points d’éclatement tels que le Centre de Toamasina. De ces points d’éclatement seront ensuite acheminés vers les localités finales les médicaments ou équipements. Dans le transport et l’acheminement des médicaments et des équipements vers les principaux Centres de référence, l’ONG LCDM SOLIMAD a été établi un partenariat avec la PAOMA (Paositra Malagasy).

Ivo-toerana mitsabo Faingosela Mananara Avaratra

Tonga soamatsara ary voaray ao amin’ny Ivo-toerana mitsabo ny Faingosela ao Mananara Avaratra ireo fampitaovana avy amin’ny ONG LCDM SOLIMAD, izay tohanan’ny Fondation Probitas, sy ny Faculté de Médecine Paris Sud. Ny Dr Romi izay mitantana io Ivo-toerana io no nandray ireo fampitaovana ireo, izay toy izao avy: TDR Covid-19, masques chirurgicaux, oxymetre, thermomètre digital à distance de la part de l’ONG LCDM SOLIMAD ary microscope iray fanomezana ho an’ny ONG avy amin’ny Faculté de Médecine de Paris Sud

Mananara Nord

Le Centre de référence Drepanocytose de Mananara Nord a réceptionné des équipements tout récemment. Le Dr Romi qui est en charge du Centre de référence a ainsi réceptionné venant de l’ONG LCDM SOLIMAD: des TDR covid-19, des masques chirurgicales , de l’oxymetre, du thermomètre digital à distance ainsi qu’un microscope. Il est à remarquer que le microscope est un don à l’ONG par la Faculté de Médecine Paris Sud (France). Dans ses actions de soutiens et de prises en charge des drepanocytaires, l’ONG LCDM SOLIMAD a comme partenaire la Fondation Probitas.

Ivo-toerana mitsabo Faingosela Antsiranana

Ny 16 jolay lasa teo dia nanatanteraka fanomezan-dra ho an’ny Mpifaingosela (drepanocytaire) ireo tanora adventistes tao Antsiranana. 

Ny fanomezan-dra sy ny fametrahana tahirin-dra dia zava-dehibe eo amin’ny vonjy aina, ary anisan’ny mila ra amin’ny fitsaboana azy ireo Mpifaingosela (drepanocytaires). 

Centre de référence Drepanocytose Antsiranana

Le 16 juillet dernier, le centre de référence Drepanocytose d’Antsiranana a reçu des bénévoles adventistes pour un don de sang. Le don de sang et la constitution d’une banque de sang sont très important pour les personnes dont le traitement nécessite du sang, comme les drepanocytaires.